đồng nhất trong Tiếng Anh là gì?

đồng nhất trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đồng nhất sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đồng nhất

    identical; homogeneous; to identify