đồng loại trong Tiếng Anh là gì?

đồng loại trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đồng loại sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đồng loại

    fellow-creature

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • đồng loại

    fellow man, fellow human