đồng lòng trong Tiếng Anh là gì?

đồng lòng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đồng lòng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đồng lòng

    xem nhất trí