đồng khởi trong Tiếng Anh là gì?

đồng khởi trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đồng khởi sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đồng khởi

    general uprising

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • đồng khởi

    general uprising