đồng khóa trong Tiếng Anh là gì?

đồng khóa trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đồng khóa sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • đồng khóa

    of the same promotion