đồng huyệt trong Tiếng Anh là gì?

đồng huyệt trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đồng huyệt sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đồng huyệt

    be buried in the same grave