đồng hồ ghi trong Tiếng Anh là gì?

đồng hồ ghi trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đồng hồ ghi sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đồng hồ ghi

    * dtừ

    register