đồng ghinê trong Tiếng Anh là gì?

đồng ghinê trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đồng ghinê sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đồng ghinê

    * dtừ

    guinea