đồng chuột trong Tiếng Anh là gì?

đồng chuột trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đồng chuột sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đồng chuột

    playful reduplicative of