đồng chiêm trong Tiếng Anh là gì?

đồng chiêm trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đồng chiêm sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đồng chiêm

    one haverst ricefield

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • đồng chiêm

    one harvest rice field