đồng chủng trong Tiếng Anh là gì?

đồng chủng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đồng chủng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đồng chủng

    congener; congeneric; of the same race