đồng bang trong Tiếng Anh là gì?

đồng bang trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đồng bang sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đồng bang

    compatriot, countryman; fellow; brother