đồng bằng trong Tiếng Anh là gì?

đồng bằng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đồng bằng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đồng bằng

    plain; lowland; delta

    đồng bằng phù sa alluvial plain

    người đồng bằng plainsman

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • đồng bằng

    delta (of a river), plains, lowland