đồng bạch trong Tiếng Anh là gì?

đồng bạch trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đồng bạch sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đồng bạch

    white brass

    như đồng thoà

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • đồng bạch

    white brass