đồng đảng trong Tiếng Anh là gì?

đồng đảng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đồng đảng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đồng đảng

    of the same party; accomplice, partner

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • đồng đảng

    of the same party, accomplice, partner