đồng ý nhau trong Tiếng Anh là gì?

đồng ý nhau trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đồng ý nhau sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đồng ý nhau

    * thngữ

    to get together