đồng ôbôn trong Tiếng Anh là gì?

đồng ôbôn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đồng ôbôn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đồng ôbôn

    * dtừ

    obol