wireless nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wireless nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wireless giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wireless.

Từ điển Anh Việt

 • wireless

  /'wai lis/

  * tính từ

  không dây, rađiô

  wireless set: máy thu thanh, rađiô, đài

  * danh từ

  rađiô

  to send a message by wireless: gửi một bức điện bằng rađiô

  to give a talk on the wireless: nói chuyện trên đài rađiô

  * động từ

  đánh điện bằng rađiô

  to wireless a meassage: đánh một bức điện bằng rađiô

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • wireless

  * kỹ thuật

  không dây

  vô tuyến

  vô tuyến điện

  toán & tin:

  không có dây

  xây dựng:

  vô tuyến (điện)

Từ điển Anh Anh - Wordnet