wireless access local loop (wll) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wireless access local loop (wll) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wireless access local loop (wll) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wireless access local loop (wll).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wireless access local loop (wll)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    vòng nội hạt truy nhập vô tuyến