wireless station nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wireless station nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wireless station giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wireless station.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wireless station

    * kỹ thuật

    đài vô tuyến