wireless application protocol (wap) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wireless application protocol (wap) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wireless application protocol (wap) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wireless application protocol (wap).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wireless application protocol (wap)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    giao thức ứng dụng vô tuyến