wireless diagram nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wireless diagram nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wireless diagram giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wireless diagram.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wireless diagram

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    ghi trên dây (từ)

    sơ đồ vô tuyến