wireless data transmission nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wireless data transmission nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wireless data transmission giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wireless data transmission.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wireless data transmission

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    sự truyền dữ liệu vô tuyến