wireless lan access point (wlap) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wireless lan access point (wlap) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wireless lan access point (wlap) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wireless lan access point (wlap).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wireless lan access point (wlap)

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    điểm truy cập mạng cục bộ vô tuyến

    điểm truy cập mạng LAN không dây