wireless tower nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wireless tower nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wireless tower giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wireless tower.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wireless tower

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    tháp vô tuyến điện