wireless hearing aid receiver nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wireless hearing aid receiver nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wireless hearing aid receiver giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wireless hearing aid receiver.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wireless hearing aid receiver

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    máy trợ thính không dây