wireless cpe (wcpe) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wireless cpe (wcpe) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wireless cpe (wcpe) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wireless cpe (wcpe).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wireless cpe (wcpe)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    CPE (Thiết bị tại nhà khách hàng) vô tuyến