wireless technology nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wireless technology nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wireless technology giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wireless technology.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wireless technology

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    công nghệ không dây