wireless residential extension (wre) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wireless residential extension (wre) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wireless residential extension (wre) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wireless residential extension (wre).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wireless residential extension (wre)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    kéo dài vô tuyến tới khu dân cư