wireless system nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wireless system nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wireless system giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wireless system.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wireless system

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    hệ thống không dây