wireless transmission nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wireless transmission nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wireless transmission giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wireless transmission.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wireless transmission

    * kỹ thuật

    vô tuyến truyền thanh