wireless telephony nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wireless telephony nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wireless telephony giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wireless telephony.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wireless telephony

    * kỹ thuật

    điện thoại vô tuyến