wireless wide area network nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wireless wide area network nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wireless wide area network giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wireless wide area network.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wireless wide area network

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    mạng diện rộng vô tuyến