wireless wide area networks (wwan) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wireless wide area networks (wwan) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wireless wide area networks (wwan) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wireless wide area networks (wwan).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wireless wide area networks (wwan)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    Các mạng WAN vô tuyến