wireless lan interface forum (wlif) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wireless lan interface forum (wlif) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wireless lan interface forum (wlif) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wireless lan interface forum (wlif).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wireless lan interface forum (wlif)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    Diễn đàn giao diện LAN vô tuyến