wireless unified messaging platform (wump) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wireless unified messaging platform (wump) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wireless unified messaging platform (wump) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wireless unified messaging platform (wump).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wireless unified messaging platform (wump)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    nền tảng nhắn tin hợp nhất qua vô tuyến