wireless signal nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wireless signal nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wireless signal giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wireless signal.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wireless signal

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    sự báo hiệu vô tuyến