wireless atm network demonstrator (wand) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wireless atm network demonstrator (wand) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wireless atm network demonstrator (wand) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wireless atm network demonstrator (wand).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wireless atm network demonstrator (wand)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    Bộ trình diễn Mạng ATM vô tuyến