wireless transceiver (wt) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wireless transceiver (wt) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wireless transceiver (wt) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wireless transceiver (wt).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wireless transceiver (wt)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    bộ thu phát vô tuyến