wireless telegram, radiogram nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wireless telegram, radiogram nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wireless telegram, radiogram giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wireless telegram, radiogram.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wireless telegram, radiogram

    * kỹ thuật

    vô tuyến điện tín