wireless computer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wireless computer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wireless computer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wireless computer.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wireless computer

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    máy tính không dây