wireless telephone nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wireless telephone nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wireless telephone giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wireless telephone.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wireless telephone

    * kỹ thuật

    điện thoại không dây

    vô tuyến điện thoại

Từ điển Anh Anh - Wordnet