wireless media access control (wmac) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wireless media access control (wmac) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wireless media access control (wmac) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wireless media access control (wmac).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wireless media access control (wmac)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    điều khiển truy nhập môi trường vô tuyến