wireless telegraphy nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wireless telegraphy nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wireless telegraphy giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wireless telegraphy.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wireless telegraphy

    * kỹ thuật

    vô tuyến điện báo

Từ điển Anh Anh - Wordnet