wireless telecommunications bureau (wtb) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wireless telecommunications bureau (wtb) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wireless telecommunications bureau (wtb) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wireless telecommunications bureau (wtb).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wireless telecommunications bureau (wtb)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    Ban Viễn thông vô tuyến