wireless information networks forum (winforum) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wireless information networks forum (winforum) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wireless information networks forum (winforum) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wireless information networks forum (winforum).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wireless information networks forum (winforum)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    diễn đàn các mạng thông tin vô tuyến