wireless set nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wireless set nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wireless set giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wireless set.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wireless set

    * kỹ thuật

    máy vô tuyến