wireless operator nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wireless operator nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wireless operator giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wireless operator.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wireless operator

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    vô tuyến điện viên