wireless manager (wm) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wireless manager (wm) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wireless manager (wm) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wireless manager (wm).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wireless manager (wm)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    nhà quản lý vô tuyến