wireless data service (wds) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wireless data service (wds) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wireless data service (wds) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wireless data service (wds).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wireless data service (wds)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    dịch vụ dữ liệu vô tuyến